Skip to main content

Tietosuojaseloste

Aboa Events
| 27.3.2024

Tietosuojakäytäntö

Certia Oy, Aboa Events (Aboa) noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevia lakeja ja asetuksia, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Aboa käsittelee henkilötietoja sellaisista henkilöistä, jotka

 • ostavat yhtiöltä palveluja ja osallistuvat konferenssi- ja tapahtumajärjestelyihin
 • ovat potentiaalisia asiakkaita
 • osallistuvat konferensseihin ja tapahtumiin, joiden käytännön järjestelyistä Aboa vastaa
 • tekevät yhteistyötä Aboan kanssa
 • rekrytoidaan yhtiöön tai ovat yhtiön palveluksessa.

Aboa käsittelee henkilötietoja voidakseen suorittaa tehtävänsä ammattimaisena kongressin- ja tapahtumanjärjestäjänä.

Henkilötietojen käsittelyperiaatteet

Aboa noudattaa henkilötietojen käsittelyssä seuraavia periaatteita:

 • Henkilötietojen käsittelylle tulee olla oikeudellinen peruste. Henkilötietoja käsitellään tietosuojamääräysten mukaan, ja rekisteröidyille annetaan riittävät tiedot käsittelystä.
 • Henkilötietoja kerätään määrättyihin tarkoituksiin, eikä niitä käsitellä muissa tarkoituksissa.
 • Vain kunkin erillisen tarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja kerätään ja käsitellään.
 • Henkilötiedot ovat paikkansapitäviä ja ajantasaisia. Virheellisten henkilötietojen poistaminen tai oikaiseminen varmistetaan kaikin kohtuullisin toimin.
 • Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kutakin erillistä tarkoitusta varten. Jos henkilötiedot ovat anonymisoitavissa tai pseudonymisoitavissa, nämä toimet toteutetaan niin pian kuin se on kyseisessä käsittelytarkoituksessa mahdollista.
 • Henkilötietoja käsitellään siten, että niiden asianmukainen turvallisuus voidaan varmistaa. Tiedot suojataan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimin asiattomalta tai luvattomalta käsittelyltä sekä häviämiseltä, tuhoamiselta tai vahingoittumiselta.
 • Tietosuoja huomioidaan jo palvelujen, prosessien ja järjestelmien suunnitteluvaiheessa.

Aboa henkilötietojen käsittelijänä

Kongressin- ja tapahtumanjärjestäjä (Aboan asiakas) on henkilötietojen rekisterinpitäjä eli omistaja, ja Aboa on tällöin henkilötietojen käsittelijä, joka toimii rekisterinpitäjän lukuun. Asiakkaan henkilötietojen käsittely perustuu aina Aboan ja asiakasorganisaation väliseen tietosuojasopimukseen, ja käsittelemme asiakkaan henkilötietoja ainoastaan kyseisen asiakkaan hyödyksi ja vain sopimuksen voimassaoloajan.

Kuka henkilötietoja käsittelee ja miten kauan ne säilytetään?

Aboa rajoittaa henkilöstönsä käyttöoikeutta henkilötietoihin. Pääsy henkilötietoihin on rajattu henkilöille, joilla on oikeus käsitellä niitä ja jotka tarvitsevat niitä työssään.

Kongresseja ja tapahtumia koskevia henkilötietoja käsittelee Aboan henkilöstö. Henkilöstön tietoja käsittelevät Aboan esimiehet ja johto. Kaikilla työntekijöillä on pääsy yhtiön asiakas- ja sidosryhmärekisteriin. Työntekijöillä on perusteelliset tiedot omaan vastuualueeseensa liittyvästä tietosuojasta.

Aboa tekee yhteistyötä alihankkijoiden ja palveluntarjoajien kanssa muun muassa kongressi- ja tapahtuma-alalla, taloushallinnossa ja palkanlaskennassa. Lisäksi monet henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytettävät järjestelmät (kuten tietojen säilytys, asiakasrekisteri, Aboan verkkosivuston ylläpito ja valvonta sekä projektinhallinta) ovat pilvipohjaisia. Valtaosa tallennettavista ja käsiteltävistä tiedoista on sähköisessä muodossa.

Käyttäessämme alihankkijoita ja palveluntarjoajia huolehdimme siitä, että henkilötietojen luottamuksellisuus on turvattu ja tietoja käsitellään muutoinkin lainmukaisesti ja ainoastaan Aboan lukuun.

Tietoja voidaan luovuttaa, jos lainsäädäntö, tuomioistuimen päätös tai viranomaisen määräys niin edellyttää.

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin niiden käsittelytarkoitus tai lainsäädäntö edellyttää.

Siirtääkö Aboa henkilötietoja EU:n ulkopuolelle?

Aboa pyrkii käyttämään liiketoiminnassaan palveluntarjoajia ja palveluja, jotka käsittelevät henkilötietoja EU:ssa ja ETA-alueella. Koska Aboa tekee kansainvälistä yhteistyötä, yhteistyökumppaneinamme saattaa joissakin tapauksissa olla palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella. Tällöin Aboa noudattaa EU:n tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tietosuojan riittävyyttä ja asianmukaisia suojatoimia koskevia vaatimuksia, jotka koskevat henkilötietojen siirtoa EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on tietyin henkilötietojen käsittelyperusteita koskevin rajoituksin oikeus

 • pyytää tietoja henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin
 • vaatia virheellisten tietojen oikaisemista
 • vaatia henkilötietojensa poistamista
 • peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn
 • rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
 • siirtää henkilötietonsa toiselle rekisterinpitäjälle
 • olla joutumatta automaattiseen käsittelyyn perustuvan päätöksen kohteeksi.

Rekisteröidyillä on lisäksi oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Aboan tietosuojakäytännön päivittäminen

Tietosuojakäytäntöämme päivitetään tarvittaessa sen varmistamiseksi, että noudatamme sovellettavaa lainsäädäntöä, tai jos palvelumme tai henkilötietojen käsittelykäytännöt jostakin syystä muuttuvat.

Kysy meiltä tietosuojasta

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai muita henkilötietoihisi liittyviä asioita, ota meihin yhteyttä verkkosivustoltamme löytyvällä yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse tai kirjeitse.

Tietoja Aboan tietosuojasta on verkkosivustollamme osoitteessa https://aboaevents.fi. Työntekijät voivat tutustua Aboan tietosuojatietoihin Aboan sisäisessä pilvipalvelussa. Tietosuojailmoitukset niistä tapahtumista, joissa Aboa toimii henkilötietojen käsittelijänä, ovat osallistujien saatavilla esimerkiksi tapahtuman ilmoittautumislomakkeessa ja/tai verkkosivustolla.

Aboan hallitus on hyväksynyt Aboan tietosuojaperiaatteet 26.2.2019. Periaatteet ovat luettavissa Aboan verkkosivustolta: https://aboaevents.fi.

Certia Oy, Aboa Events
| 27.3.2024

Asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Yksityisyytesi on Aboalle tärkeää. Haluamme, että koet henkilötietojesi olevan turvassa. Tässä asiakirjassa on kuvattu, miten, miksi ja millä oikeusperusteilla henkilötietojasi käsitellään ja mitä henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia sinulla on. Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä aina voimassa olevia lakeja ja asetuksia, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Rekisterinpitäjä
Certia Oy, Aboa Events (Aboa) (y-tunnus 2327422-3)
Assistentinkatu 5, 20500 Turku
Puh. 040 565 6716
Sähköposti: aboaevents@certia.fi

Yhteyshenkilö
Gunilla Sjöberg
Certia Oy, Aboa Events (y-tunnus 2327422-3)
Assistentinkatu 5, 20500 Turku
Puh. +358 40 515 1537
Sähköposti: gunilla.sjoberg@certia.fi

Rekisterin nimi

Certia Oy, Aboa Events, asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Miksi henkilötietoja käsitellään?

Keräämme, tallennamme ja käsittelemme henkilötietoja etukäteen määriteltyihin tarkoituksiin.

Keräämme ja käsittelemme tietoja voidaksemme toimittaa palveluja (sopimusvelvoitteiden mukaan) asiakkaille ja toteuttaa asiakkailta saamamme toimeksiannot. Käsittelemme asiakassuhteiden aikana henkilötietoja ennen kaikkea projektien, laskutuksen ja asiakaspalautteen käsittelyn toteuttamiseksi. Näissä asioissa henkilötietojen ensisijainen käsittelyperuste on sopimusvelvoitteidemme täyttäminen ja oikeutettu etumme.

Käsittelemme henkilötietoja myös osana asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hallintaa sekä markkinoinnissa, viestinnässä ja myyntityössä. Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen oikeusperuste on oikeutettu etumme. Sinulla on kuitenkin milloin tahansa oikeus kieltää sinulle kohdistettu suoramarkkinointi. Suoramarkkinointi voi perustua osittain myös suostumukseesi (esim. uutiskirjeen tilaukseen).

Henkilötietoja käsitellään lisäksi laskutuksessa ja osittain raportoinnissamme. Henkilötietoja saatetaan käsitellä lakisääteisten velvollisuuksien (kuten kirjanpidon tai verotuksen) täyttämiseksi.

Henkilötietoja saatetaan käsitellä myös yhtiön toiminnan kehittämiseksi. Tällöin henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etumme.

Aboa käsittelee henkilötietoja kongressin- ja tapahtumanjärjestäjien puolesta. Tällöin Aboa toimii henkilötietojen käsittelijänä ja järjestäjät rekisterinpitäjinä.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissämme voi olla seuraavia asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita ja muita sidosryhmiä koskevia tietoja:

 • nimi, kieli ja yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • organisaatio ja asema
 • organisaation yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite,
 • verkkosivuston osoite ja laskutustiedot)
 • tiedot toimitettavista/tilatuista palveluista
 • asiakassuhteen taso
 • yhteyshenkilö Aboassa
 • tiedot tapaamisista, puhelinkeskusteluista ja sähköpostiviestinnästä
 • tiedot osallistumisesta tapahtumiin sekä viestintä- ja markkinointitoiminnasta
 • henkilötietojen käsittelyperuste
 • markkinointia koskeva suostumus/kielto.

Mitä lähteitä rekisterin pohjana käytetään?

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan potentiaalisen asiakas- tai yhteistyösuhteen alkaessa tai potentiaalisen asiakkaan yhteydenottojen perusteella. Saamme tietoja muun muassa sähköpostitse, puhelimitse, verkkolomakkeilla (aboaevents.fi – SSL-suojattu), sosiaalisesta mediasta, henkilökohtaisista tapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakkaat tai yhteistyökumppanit luovuttavat henkilötietojaan meille.

Yhteys- ja asiakastietoja saatetaan kerätä myös markkinoinnin ja viestinnän avulla sekä yleisistä verkkolähteistä.

Suoramarkkinointikieltosi tallennetaan Aboan järjestelmään, kun ilmoitat siitä meille.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja ja miten niitä luovutetaan sekä siirretään?

Henkilötietoja käsittelevät Aboan työntekijät, joilla on pääsy Aboan asiakas- ja sidosryhmärekisteriin.

Siirrämme ja luovutamme henkilötietoja yhteistyökumppaneille silloin, kun se on tarpeen tehtäviemme suorittamiseksi. Henkilötiedot tallennetaan sähköisessä muodossa Aboan pilvipalveluihin. Käytämme palveluntarjoajia apuna muun muassa tapahtumaan ilmoittautumisissa, tietojen säilytyksessä (pilvipalvelut), taloushallinnossa, laskutuksessa ja kirjanpidossa. Varmistamme tällöin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietoja saatetaan julkistaa Aboan verkkosivustolla, mikäli siitä on sovittu rekisteröidyn kanssa.

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin kuin suomalaisten viranomaisten vaatimuksesta.

Aboa pyrkii käyttämään liiketoiminnassaan palveluntarjoajia ja palveluja, jotka käsittelevät henkilötietoja EU:ssa ja ETA-alueella. Koska Aboa tekee kansainvälistä yhteistyötä, yhteistyökumppaneinamme saattaa joissakin tapauksissa olla palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella. Tällöin Aboa noudattaa EU:n tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tietosuojan riittävyyttä ja asianmukaisia suojatoimia koskevia vaatimuksia, jotka koskevat henkilötietojen siirtoa EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Kuinka kauan Aboa säilyttää henkilötietoja?

Tietoja säilytetään niin kauan kuin sinä, yrityksesi tai organisaatiosi teette yhteistyötä Aboan kanssa, ja 10 vuotta sen jälkeen.

Henkilötiedot voidaan poistaa pyynnöstäsi tai sopimuksen päätyttyä, ellei Aboalla ole oikeusperustetta henkilötietojen käsittelyyn. Myös vanhentuneet tai virheelliset tiedot poistetaan.

Rekisterin suojausperiaatteet

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, rekisterin käytössä noudatetaan huolellisuutta ja IT-järjestelmiimme tallennettavat tiedot suojataan asianmukaisesti ja vallitsevien käytäntöjen (palomuurit, salasanat) mukaan. Henkilötietoihin on pääsy vain työntekijöillä, joiden työnkuvaan sisältyy henkilötietojen käsittely. Järjestelmissä on eri käyttäjätasot, ja käyttöoikeudet on rajattu siten, että käyttäjillä on pääsy ainoastaan työtehtävissään tarvitsemiinsa tietoihin.

Paperimuotoisia tietoja säilytetään lukituissa tiloissa.

Onko henkilötiedot pakko antaa?

Aboa tarvitsee henkilötietojasi voidakseen pitää yhteyttä sinuun potentiaalisena asiakkaana ja solmia sopimuksen sinun sekä organisaatiosi kanssa.

Sinulla on oikeus vaatia tietojesi poistamista, jos niiden käsittely perustuu suostumukseesi tai tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne on alun perin kerätty.

Rekisteröityihin henkilötietoihin liittyvät oikeutesi

Rekisteröitynä sinulla on oikeus

 • peruuttaa suostumuksesi
 • pyytää tietoja henkilötietojesi käsittelystä
 • saada nähtäväksesi sinua koskevat henkilötiedot
 • vaatia virheellisten tietojen oikaisemista
 • vaatia henkilötietojesi poistamista
 • rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
 • siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle
 • olla joutumatta automaattiseen käsittelyyn perustuvan päätöksen kohteeksi.

Voit myös tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Aboan tietosuojailmoitukseen tehtävät muutokset

Tietosuojailmoitustamme päivitetään aika ajoin sen varmistamiseksi, että noudatamme sovellettavaa lainsäädäntöä, tai jos palvelumme tai henkilötietojen käsittelykäytännöt jostain syystä muuttuvat. Tietosuojailmoituksen uusin versio löytyy Aboan verkkosivustolta. Ilmoitus on päivitetty viimeksi 27.3.2024.

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojasta, ota meihin yhteyttä!

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai muita henkilötietoihisi liittyviä asioita, ota meihin yhteyttä verkkosivustoltamme löytyvällä yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse tai kirjeitse.

Aboan hallitus on hyväksynyt Aboan tietosuojailmoituksen 26.2.2019. Tietosuojailmoitus on luettavissa Aboan verkkosivustolta: aboaevents.fi.

Certia Oy, Aboa Events
| 27.3.2024

Henkilöstörekisteri

Yksityisyytesi on Aboalle tärkeää. Haluamme, että koet henkilötietojesi olevan turvassa. Tässä asiakirjassa on kuvattu, miten, miksi ja millä oikeusperusteilla henkilötietojasi käsitellään ja mitä henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia sinulla on. Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä aina voimassa olevia lakeja ja asetuksia, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Rekisterinpitäjä
Certia Oy, Aboa Events (Aboa) (y-tunnus 2327422-3)
Assistentinkatu 5, 20500 Turku
Puh. 040 565 6716
Sähköposti: aboaevents@certia.fi

Yhteyshenkilö
Gunilla Sjöberg
Certia Oy, Aboa Events (y-tunnus 2327422-3)
Assistentinkatu 5, 20500 Turku
Puh. +358 40 515 1537
Sähköposti: gunilla.sjoberg@certia.fi

Miksi henkilötietoja käsitellään?

Aboa käsittelee henkilötietoja uusien työntekijöiden rekrytoinnin yhteydessä, työsuhteen hallinnointiin liittyvissä asioissa sekä palkkojen ja palkkioiden maksua varten.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat Aboan juridiset velvoitteet ja oikeutetut edut työnantajana.

Rekisterissä käsitellään tietoja, jotka kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 9 artikla). Aboa käsittelee työntekijöidensä terveystietoja voidakseen täyttää lakisääteiset velvollisuutensa työnantajana. Näihin velvollisuuksiin sisältyvät muun muassa työterveydenhuollon palvelujen tarjoaminen henkilöstölle sekä työntekijöiden työkyvyn arvioiminen. Ammattiliiton jäsenyyteen liittyviä tietoja käsitellään työntekijän suostumuksella.

Käsiteltävät henkilötiedot

Aboa saa työntekijöitä koskevat tiedot pääasiassa heiltä itseltään. Muita tietoja voidaan pyytää työntekijän suostumuksella. Aboa kerää työntekijöistä seuraavat tiedot:

 • nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot
 • työsopimus ja työsuhdetiedot, tehtäväprofiili ja vastuualuekuvaus
 • palkka ja palkanmaksutiedot, ennakonpidätykseen tarvittavat verotustiedot
 • koulutus, osaamisen kehittäminen
 • työajan seuranta, lomat ja vapaat sekä poissaolojen seuranta
 • dokumentoidut kehityskeskustelut
 • työvälineet

Mitä lähteitä rekisterin pohjana käytetään?

Rekisterin tiedot saadaan

 • työntekijöiltä: perustiedot, pankkiyhteystiedot, täydennyskoulutus, ammattiliiton jäsenyys, koulutus
 • johdolta: kehityskeskustelut, urakehitys, työsopimukset ja -todistukset, muut työsuhdetiedot, työvälineet
 • veroviranomaisilta: verotustiedot
 • ammattiliitoilta: valtakirja jäsenmaksun pidättämiseksi palkasta.

Ketkä käsittelevät henkilötietoja ja miten niitä luovutetaan sekä siirretään?

Johdolla on pääsy henkilöstön tietoihin. Työntekijöiden tietoja voidaan luovuttaa muun muassa eläkevakuutusyhtiöille, Kelalle, verohallinnolle, vakuutusyhtiöille, työterveyshuollolle, teleoperaattoreille ja matkatoimistoille (työmatkoja varten).

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin kuin suomalaisten viranomaisten vaatimuksesta.

Aboa pyrkii käyttämään liiketoiminnassaan palveluntarjoajia ja palveluja, jotka käsittelevät henkilötietoja EU:ssa ja ETA-alueella. Koska Aboa tekee kansainvälistä yhteistyötä, yhteistyökumppaneinamme saattaa joissakin tapauksissa olla palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella. Tällöin Aboa noudattaa EU:n tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tietosuojan riittävyyttä ja asianmukaisia suojatoimia koskevia vaatimuksia, jotka koskevat henkilötietojen siirtoa EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten kauan Aboa säilyttää henkilötietoja?

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin niitä tarvitaan tai sopimus tai laki sitä edellyttää. Työsuhdetietoja säilytetään rajoittamattoman ajan. Aboa noudattaa seuraavia säilytysaikoja:

Palkkoja ja palkanlisiä koskevat asiakirjatsäilytysaika: 50 vuotta
Kehityskeskustelujen muistiinpanotsäilytysaika: 10 vuotta
Poissaoloilmoituksetsäilytysaika: 2 vuotta
Lomailmoituksetsäilytysaika: 5 vuotta
Päätös/todistus työsuhteen päättämisestäsäilytysaika: 50 vuotta
Ammattiliiton jäsenmaksuihin tarvittava valtakirjasäilytysaika: 10 vuotta
Henkilöstökoulutussäilytysaika: voimassaoloaika
Vapaallejäämishakemuksetsäilytysaika: voimassaoloaika
Työtodistukset liitteineensäilytysaika: 10 vuotta
Tehtäväprofiilit ja vastuualuekuvauksetsäilytysaika: 10 vuotta

Rekisterin suojausperiaatteet

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, rekisterin käytössä noudatetaan huolellisuutta ja IT-järjestelmiimme tallennettavat tiedot suojataan asianmukaisesti ja vallitsevien käytäntöjen (palomuurit, salasanat) mukaan. Henkilötietoihin on pääsy vain työntekijöillä, joiden työnkuvaan sisältyy henkilöstön henkilötietojen käsittely. Järjestelmissä on eri käyttäjätasot, ja käyttöoikeudet on rajattu siten, että käyttäjillä on pääsy ainoastaan työtehtävissään tarvitsemiinsa tietoihin.

Paperimuotoisia tietoja säilytetään lukituissa tiloissa.

Onko henkilötiedot pakko antaa?

Aboa tarvitsee henkilötietosi, jotta voimme täyttää lakisääteiset velvollisuutemme työnantajana.

Rekisteröityihin henkilötietoihin liittyvät oikeutesi

Rekisteröitynä sinulla on oikeus

 • pyytää tietoja henkilötietojesi käsittelystä
 • saada nähtäväksesi sinua koskevat henkilötiedot
 • vaatia virheellisten tietojen oikaisemista
 • vaatia henkilötietojesi poistamista
 • peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn
 • rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
 • siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle.

Voit myös tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Aboan tietosuojailmoituksen päivittäminen

Tietosuojailmoitustamme päivitetään aika ajoin sen varmistamiseksi, että noudatamme sovellettavaa lainsäädäntöä, tai jos palvelumme tai henkilötietojen käsittelykäytännöt jostain syystä muuttuvat. Tietosuojailmoituksen uusin versio löytyy Aboan verkkosivustolta aboaevents.fi. Ilmoitus on päivitetty viimeksi 27.3.2024.

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojasta, ota meihin yhteyttä!

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai muita henkilötietoihisi liittyviä asioita, ota meihin yhteyttä verkkosivustoltamme löytyvällä yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse tai kirjeitse.

Aboan hallitus on hyväksynyt Aboan tietosuojailmoituksen 26.2.2019. Tietosuojailmoitus on luettavissa Aboan verkkosivustolta: aboaevents.fi.